Firma

O nas Firma

Dbamy o środowisko przywracając naturze tereny wyrobisk odkrywkowych.

Image

EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. należy do grupy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., jednej z najnowocześniejszych kopalń węgla kamiennego w Polsce.

Głównym przedmiotem działalności EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. jest kompleksowe organizowanie procesu odzysku polegającego na usuwaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne.

39.00.Z- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Firma oferuje usługi w zakresie usuwania i przetwarzania odpadów o kodzie 010412 (powstających w procesie przeróbki suchej i mokrej węgla kamiennego - jego oczyszczania i płukania). W tym rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych oraz wyrobisk pokopalnianych.

Profil działalności spółki EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. obejmuje kompleksową realizację usług w zakresie przetwarzania odpadów w procesie odzysku w miejscach określonych w decyzjach administracyjnych na przetwarzanie odpadów, w tym m.in. realizację usługi w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, pojazdami samochodowymi (samowyładowczymi).

Rekultywacja to zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg (art. 4, pkt 18). Rekultywację gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności górniczej. Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia dalszej działalności (art. 20, ust. 3, 4).

Nasza specjalność Co my robimy

Głównym przedmiotem działalności EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o. jest kompleksowe organizowanie procesu odzysku polegającego na usuwaniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne.

39.00.Z- DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planowanie

Rekultywację gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności górniczej. Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia dalszej działalności (art. 20, ust. 3, 4).

Realizacja

Roboty rekultywacyjne rozpoczyna się od przygotowania wyrobiska, tj. od niwelacji dna oraz zabezpieczenia nadkładu, który będzie wykorzystany do obudowy biologicznej wyrobiska.
Następnie sukcesywnie niweluje się wyrobisko odpadami i dokładnie zagęszcza. Po zakończeniu tego etapu formuje się nieduże wzniesienie, tak aby umożliwić spływ wód opadowych z rekultywowanego terenu.

Rewitalizacja

Ostatnim etapem rekultywacji jest obudowa biologiczna ukształtowanej powierzchni polegająca na przykryciu skał masami ziemnymi o miąższości ok. 0,5 m, przeprowadzeniu zabiegów agrotechnicznych oraz zagospodarowaniu w kierunku darniowym lub zadrzewieniowym. Dobór sadzonek zgodny jest z drzewostanem rosnącym w najbliższym otoczeniu.

Galeria Nasze działania

Tak wygląda w obrazach nasza działalność.

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6